تاريخ : شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ | 9:23 | نویسنده : مهدي حسابي
 

PREDICTING STAFFING NEEDS

فهرست مطالب

متغیرهای مؤثر بر تأمین نیروی انسانی

طبقه بندی مراقبت از بیمار

ساعات مراقبت از بیماران در گروههای مختلف

روش محاسبات نیروی انسانی  

متغیرهای مؤثر بر تأمین نیروی انسانی

فلسفه، اهداف و خط مشی های سازمان

نوع بیمار: تعداد، مدت اقامت، پیچیدگی و دشواری درمان و مراقبت

کارکنان: تحصیل و تجربه کارکنان، شرح وظایف، ترکیب کارکنان از نظر سطح تحصیلات

محیط: وجود راهروهای طولانی و معماریهای نامطلوب

back

طبقه بندی مراقبت از بیماران

وارستر (Warster) بیماران را به 5 طبقه تقسیم می کند:

خود مراقبت که نیاز به 2-1 ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.

حداقل مراقبت که نیاز به 4-3 ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.

مراقبت متوسط که نیاز به 6-5 ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.

مراقبت ویژه تعدیل شده (modified intensive care) که نیاز به 6-5 ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.

مراقبت ویژه که نیاز به 14-10 ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.

مدت مراقبت از بیمار به طور متوسط: 4 ساعت در روز

back

ساعات مراقبت از بیماران در گروههای مختلف

روش محاسبات نیروی انسانی

       برای محاسبه تعداد پرستار مورد نیازجهت استخدام ابتدا ساعاتی را که پرستار باید در بخشها حضور داشته باشد،یا بعبارت دیگر نیازهای مراقبتی برمبنای ساعت در نظرگرفته می شود و سپس روزها و ساعات غیرفعال پرسنل مانند تعطیلات،اعیاد،غیبت ها،ساعات مجاز برای آموزش ضمن خدمت را که نیاز به پرسنل اضافی است، مورد توجه قرار می گیرد.

محاسبه نیروی انسانی بدون  محاسبه تعطیلات

محاسبه نیرو در روزهای تعطیل

تعداد کل روزهای تعطیل در همان سطح مهارت

تعداد روزهای تعطیل در همان سال × تعداد پرسنل در همان سطح مهارت

مثال: اگر تعداد پرسنل به طور فرضی 100 نفر و تعداد روزهای تعطیل 9 روز باشد، تعداد کل روزهای تعطیل در همان سطح مهارت برابر با 900 خواهد بود.

        تعداد کل روزهای تعطیل در سال در سطح مهارت

   = تعداد پرسنل مورد نیاز برای جایگزینی

                کل روزهای کار هر یک از پرسنل

   

4/07 =221 ÷ 900: مثال

home

محاسبه تعداد پرسنل در تعطیلات عید

تعداد روزهایی که نیاز به پوشش دارند: تعداد روزهای تعطیل عید× تعداد پرسنل

 مثال: 100 × 8= 800 (تعداد روزهایی که نیاز به پوشش دارند.)

تعداد پرسنل مورد نیاز برای روزهای تعطیل عید در سال

تعداد  روزهای   تعطیل   روزهای   کشیک 

 تعداد روزهای کار هر یک از افراد در سال

مثال: 800 ÷221 = 3/61

home

محاسبه تعداد پرسنل جهت جایگزینی پرسنل غایب:

تعداد هفته در سال × روزهای کار در هفته × درصد غیبت = تعداد روزهای غیبت فرد در سال

7/8 = 52 × 5 ×  3% : مثال

 نیاز پرسنلی × روزهای غیبت هر فرد در سال = تعداد لازم برای جایگزینی غائبین

780 = 100 × 7/8 : در مثال بالا

پرسنل تمام وقت مورد نیاز برای جایگزینی غائبین

تعداد لازم برای جایگزینی غائبین

کل روزهای کار هر فرد در سال

3/52 =221 ÷ 780  : مثال

home

تعداد پرسنل برای جایگزینی کارمندانی که برا ی آموزش ضمن خدمت از مرخصی استفاده می کنند

کل ساعات مورد نیاز در سال برای جایگزینی پرسنل شرکت کننده در کلاسهای آموزش ضمن خدمت:

تعداد  پرسنل × تعداد ساعات پیشنهادی آموزش ضمن خدمت در سال برای هر فرد

 3200= 100× 32 :مثال

تعداد پرسنل برای جایگزینی پرسنلی که در کلاسهای آموزش ضمن خدمت شرکت می نمایند:

تعداد ساعات مورد نیاز برای جایگزینی ÷ ساعات کار روزانه ÷ کل روزهای کار هر یک از پرسنل 

مثال: 3200  ÷ 8 ÷ 221= 1/8

üبنابراین تعداد پرسنل مورد نیاز تمام وقت جهت جایگزینی روزهای تعطیلات رسمی، اعیاد، پرسنل شرکت کننده در کلاسهای آموزش ضمن خدمت و غائبین در سال جمعاً 13 نفر می باشند.

4/07+ 3/61+ 3/52+ 1/8= 13

محاسبه مراقبت غیر مستقیم

پس از آنکه مدت زمان مراقبت مستقیم روزانه برای هر یک از بیماران در بخشهای مورد نظر تعیین شد باید مدت زمان لازم برای مراقبت غیر مستقیم را اندازه گیری نمود.

نتیجه بررسی انجام شده در بیمارستان گریس (Grace Hospital) بیانگر اینست که 38 دقیقه برای هر بیمار در روز به طور متوسط صرف مراقبتهای غیرمستقیم می شود.

در یک واحد 30-20 تختی در بیمارستان جان هاپکینز(John hopkins) بررسی های یانگ و ولف نشان داد که زمان صرف شده برای کلیه فعالیتهای غیر مستقیم در طی روز 20 ساعت صرفنظر از وضع بیماران و تعداد آنان در هر گروه و هر تعداد پرستار در هر شیفت، ثابت باقی می ماند.

فرمول هاکوپی

 در این فرمول:

-روزهای سال: 365
-ساعات کار روزانه: 8 ساعت در روز
-تعطیلات اداری مجاز: 104 روز
-استعلاجی: 12 روز
-غیبت: 3 روز
-آموزش مستمر: 3 روز
-جمع روزهای غیر فعال هر کارمند پرستاری : 146 روز در سال

 219 = 146 - 365 : روزهای کار سالیانه هر کارمند

عبداله و لوین تعداد ساعات مستقیم و غیرمستقیم پرستاری برای هر بیمار را 4/7 ذکر کرده اند.

آنها پیشنهاد کرده اند که اگر نسبت پرستاران حرفه ای به غیر حرفه ای 55% به 45% باشد مطلوب است با استاندارد 4/7 ساعت در روز برای هر بیمار.

محاسبه تعداد کارکنان هر واحد در یک بیمارستان 100 تختخوابی بر اساس فرمول هاکوپی

نسبت پرسنل حرفه ای: 55%

نسبت پرسنل غیر حرفه ای: 45%

تعداد بیمار: 100

روزهای تعطیل: 146 روز

ساعات مراقبت برای هر بیمار: 4/7 ساعت در روز

100 × 4/7 × 365

365 – 146 × 8

= 98 نفر

تعداد پرسنل حرفه ای: 55% × 98= 54 نفر

تعداد پرسنل غیر حرفه ای: 45% × 98 = 44 نفر

تعداد پرسنل حرفه ای در شیفت صبح: 20

تعداد پرسنل حرفه ای در شیفت عصر: 20

تعداد پرسنل حرفه ای در شیفت شب: 14

üنکته اساسی در برنامه ریزی نیروی انسانی، تقسیم کار نیروی پرستاری با توجه به این حقیقت است که پرسنل شایسته پرستاری به تعداد کافی برای ارائه مراقبت مؤثر پرستاری برای همه بیماران در 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته و 52 هفته یک سال در دسترس باشند. برنامه ریزی نیروی انسانی باید بر اساس نیازهای سازمان تنظیم شود نه با یک نسبت یا فرمول ساده پرستار به بیمار.

راسل 2009

منابع:

اصول مدیریت خدمات پرستاری، شیفته هروآبادی، تهران: 1375

اصول مدیریت خدمات پرستاری، میرمحمد حسینی، تهران:1389